Sinds 2008 tot uw dienst

De diensten die wij verlenen zijn gericht op projectmanagement, advies, ondersteuning tijdens de voorbereiding en uitvoering, kennisoverdracht en detachering.

 

 

De volgende onderdelen worden nader toegelicht:

 

Het ondersteunen bij planontwikkeling

Het opstellen van Definitieve Ontwerpen

Het opstellen van contractstukken

Het verzorgen van aanbestedingen

Het begeleiden van de uitvoering

Het opstellen van kostenramingen

Het verzorgen van risicomanagement

 

Het ondersteunen bij planontwikkeling

Door onze ruime ervaring op het gebied van projectvoorbereiding en projectuitvoering kunnen we ondersteuning bieden bij planontwikkeling.

Wij kunnen de projectleiding verzorgen of een rol vervullen binnen het projectteam op het gebied van bijvoorbeeld planning, risicomanagement, vergunningmanagement, budgetmanagement, aanbesteding- en contractmanagement. 

 

Het opstellen van Definitieve Ontwerpen

Op basis van het Programma van Eisen kunnen we een voorlopig ontwerp ontwikkelen. Tijdens de verdere uitwerking van dit ontwerp zullen verschillende onderzoeken worden verricht. Het doel van deze onderzoeken is het inzichtelijk krijgen van de projectomgeving en het benoemen van knelpunten en/of risico’s. De onderzoeken die uitgevoerd kunnen worden, zijn onder andere terreininventarisaties, milieukundige onderzoeken, flora- en faunaonderzoeken en grondmechanische veldonderzoeken. De aard van de onderzoeken en inventarisaties worden uiteraard afgestemd op het betreffende project. Op basis van alle onderzoeksresultaten kunnen knelpunten in kaart worden gebracht en oplossingsvoorstellen worden aangeboden. Uiteindelijk geeft het Definitief Ontwerp een volledig inzicht in de oplossing,   de eventuele risico’s en de kosten. 

 

Het opstellen van contractstukken

Voor de aanvang van het opstellen van het contract bepaald de opdrachtgever vanuit welk oogpunt het contract geschreven gaat worden. De opdrachtgever geeft naar aanleiding van onder andere een risicosessie aan welke keuzes gemaakt zijn met betrekking tot het soort aannemer die het werk zou moeten maken, de verplichtingen en/of vrijheden van de aannemer tijdens de uitvoering, het kwaliteitsniveau van het te maken werk en de rol van de aannemer in dit proces en de aanvullende verplichtingen naast het realiseren van het werk. Het contract wordt opgesteld volgens de R.A.W.-systematiek op basis van het vastgestelde Definitief Ontwerp. Daar waar ontwerpvrijheden zijn zal aan de hand van een voorstel een keuze gemaakt worden. De voor de bestekspost noodzakelijke hoeveelheidbepaling wordt op navolgbare wijze vastgelegd.

Uiteraard kunnen we ook Design & Construct contracten opstellen. We verzorgen hierbij het risicomanagement en  adviseren de opdrachtgever in het bepalen van het tijdstip van marktbenadering.  Verder geven we advies betreffende het verrichten van onderzoeken, we verzorgen eventueel de noodzakelijke vergunningen inclusief het begeleiden van de procedures  en we stellen de benodigde documenten op. 

 

Het verzorgen van aanbestedingen

We begeleiden de opdrachtgever bij de aanbestedingsprocedure. Onze begeleiding bestaat uit het opstellen van een aanbestedingsadvies, het voorbereiden van de stukken ten behoeve van plaatsing op de aanbestedingskalender, het eventuele opstellen van de nota van inlichtingen, het opstellen van het proces verbaal van aanbesteding en het uitbrengen van een gunningadvies.

 

Het begeleiden van de uitvoering

Bij werken in uitvoering verzorgen we de directievoering, houden het dagelijks toezicht op de werkzaamheden van de aannemer en geven advies bij besteksafwijkingen.

 

Het opstellen van kostenramingen

Het opstellen van kostenramingen vindt plaats in elk stadium van het proces.

De kostenraming is onmisbaar bij toetsmomenten of momenten waarop beslissingen genomen kunnen worden. Onze kostenramingen worden op basis van aannames onderbouwd vanuit een speciaal daarvoor opgezet kostenbestand. De opdrachtgever kan een rapportage tegemoet zien waarin zowel de aannames als de onderbouwing opgenomen zijn. De kostenramingen kunnen desgewenst worden uitgebreid met een risicoraming. De risico’s worden geïnventariseerd en gekwalificeerd samen met de opdrachtgever. De opmaak van onze ramingen zal worden afgestemd op het systeem of de wensen van de opdrachtgever, zoals bijvoorbeeld SSK.

 

Het verzorgen van risicomanagement

Het risicomanagement zal worden uitgevoerd conform de Risman methodiek. Alle risico's en mutaties zullen met behulp van een geautomatiseerd risicoregister worden bijgehouden. Alle risico's worden zoveel mogelijk kwantitatief geanalyseerd met betrekking tot tijd, geld, omgeving, veiligheid en imago. Voorts worden waar mogelijk beheersmaatregelen benoemd. Deze maatregelen worden vertaald naar acties die binnen het projectteam opgevolgd en bewaakt zullen worden. Regelmatig zal een update plaatsvinden van risico's en maatregelen.