Tevreden

We hebben naar tevredenheid van onze klanten al vele diensten verleend. Hieronder ziet u een aantal van onze projecten.


Project Stroomlijn
Project Azelerbeek in Bewegen
Gebiedsuitwerking Olst-Wesepe
Dorpsbos Raalte
Brak is Bijzonder
Natuurinrichting Lageweg en Meenthebrug-zuid

Project Stroomlijn

In opdracht van Rijkswaterstaat heeft Dienst Landelijk Gebied plannen ontwikkeld voor het project Stroomlijn. Stroomlijn heeft als doel het treffen van maatregelen ter voorkoming van opstuwing in de grote rivieren tijdens hoogwater. Deze opstuwing wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door niet vergunde vegetatieontwikkelingen op de oevers en in uiterwaarden. Het project Stroomlijn heeft betrekking op het ontwikkelen van maatregelen voor het oplossen van het opstuwingprobleem. Het project Stroomlijn is opgedeeld in acht deelprojecten. De projecten zijn gelegen aan de Maas, Waal, Neder-Rijn en de IJssel.

Het bepalen van de te treffen maatregelen is per deelproject in overleg met alle betrokken partijen bepaald. GACT heeft kentallen aangeleverd voor inrichting- en beheermaatregelen die gebruikt konden worden om een financieel onderscheid te kunnen maken tussen de verschillende maatregelen. Nadat de definitieve maatregelen door de betrokken partijen bepaald zijn is door GACT een kostenraming opgesteld, aangevuld met een risicoraming.

 

Project Azelerbeek in Beweging

Het project Azelerbeek in Beweging is gelegen in het Twentse Landschap. De doelstelling van het project is het verkrijgen van een herstel van een zo natuurlijk en veerkrachtig mogelijk beeksysteem, met versterking van natuur- en landschapswaarden in het beekdal, ruimte voor recreatief medegebruik en een duurzaam en economisch gezonde landbouw in het beekdal en haar directe omgeving. Als onderdeel van het project Azelerbeek in Beweging is het project Kralensnoer een veelomvattend project waarin de knelpunten rondom de Azelerbeek worden aangepakt.

GACT heeft als onderdeel van het project Kralensnoer het schetsontwerp, het definitief ontwerp en het bestek opgesteld. Daarnaast hebben we de opdrachtgever begeleid bij de aanbesteding van de herinrichting van de Azelerbeek op de locaties Blokstegenweg, Broekbos en Azelermeen.

 

Gebiedsuitwerking Olst-Wesepe

Voor de gebiedsuitwerking van Olst-Wesepe heeft GACT de financiële onderbouwing van de verschillende maatregelen ten behoeve van het inrichtingsplan opgesteld. De maatregelen vallen onder de thema’s landbouw, natuur, recreatie en verkeer.

Voorafgaande aan het opstellen van de kostenramingen hebben we een Technisch Ontwerp beschreven waarin de aannames en uitgangspunten vastgelegd zijn.

 

Dorpsbos Raalte

Het Dorpsbos is een onderdeel van het inrichtingsplan Raarhoek-Veldhoek en is gelegen ten Oosten van het natuurgebied Knapenveld. Het ontwerp is gericht op het terug laten komen van de van oudsher aanwezige elementen (hakhout, bos, riet en gras). De inrichting is naar de wensen van deze tijd, met een hoofdpad en struinpaden. GACT heeft het contract geschreven, de aanbesteding verzorgd en de uitvoering begeleid.

 

Brak is Bijzonder

Het gebied “polder westzaan” is een uniek brakwatergebied in Europa. Het gebied dankt zijn bijzondere flora en fauna aan het brakke ecosysteem. Door verzoeting staat de flora en fauna in dit veenweidegebied sterk onder druk. Gedeputeerde Staten van Noord-Holland heeft besloten tot herstel van het brakke karakter van het oppervlaktewater in de polder. GACT heeft Dienst Landelijk Gebied ondersteund bij het uitwerken van de plannen op het gebied van de civieltechnische onderdelen. We hebben een situatietekening gemaakt en het lengteprofiel met bijbehorende dwarsprofielen van het voorkeurstracé opgesteld. Tevens hebben we van het voorkeurstracé de kostenraming inclusief een risicoraming opgesteld.   

 

Natuurinrichting Lageweg en Meenthebrug zuid

In het kader van het landinrichtingsproject Noordwest Overijssel is rond de natuurgebieden Wieden en Weerribben 1550 hectare nieuwe natuur ingericht verdeeld over een aantal gebieden. Lageweg (ca. 53 ha.)  en Meenthebrug zuid (ca. 14 ha.) zijn twee natuurgebieden die opnieuw zijn ingericht. GACT heeft het definitief ontwerp opgesteld op basis van een door de opdrachtgever verstrekt inrichtingsplan. Daarna hebben we het bestek geschreven en de opdrachtgever begeleid in de aanbesteding.

GACT heeft tevens het houden van toezicht en de directievoering verzorgd.